Kilka słów o decyzji środowiskowej

2 maja 2021 r.

Planowanie każdej inwestycji budowlanej musi się rozpocząć od postawienia sobie pytania czy koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia? Dla wielu inwestycji jest to pierwszy i najważniejszy, bowiem determinujący wszystkie dalsze działania, etap.

W dniu 8 kwietnia 2021 r. wzięłam udział w Dniu Ochrony Środowiska organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – Oddział w Gdańsku i w Krakowie jako prelegent w panelu poświęconym obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Mając na uwadze zaproponowany temat nie można było nie poruszyć tematu decyzji środowiskowej. Oto kilka najważniejszych kwestii jakie poruszyłam na panelu, dotyczących decyzji środowiskowej.

  1. Decyzja środowiskowa, czyli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia jest aktem administracyjnym, w indywidualnej sprawie administracyjnej, w której właściwy organ rozstrzyga, czy dany zamiar inwestycyjny – przedsięwzięcie budowlane może być na danym terenie zrealizowane;
  2. Jest wydawana na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego, nie rodzi praw do nieruchomości, nie uprawnia też do realizacji inwestycji (wyrok WSA w Łodzi II SA/Łd 861/17 z dnia 29 maja 2018 r.);
  3. Ma charakter rozstrzygnięcia wstępnego względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i pełni wobec niego funkcję prejudycjalną (wyrok WSA w w Warszawie VIII SA/Wa 763/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.);
  4. Organ nie może wydać decyzji o warunkach zabudowy, czy też decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i zezwalającej na budowę, jeżeli inwestor nie legitymuje się ostateczną decyzją środowiskową, jeżeli taka była wymaga dla planowanego przedsięwzięcia;
  5. Określone w decyzji środowiskowej warunki realizacji przedsięwzięcia nie mogę być na dalszych etapach procesu inwestycyjnego modyfikowane, zmieniane, wiążą organ wydający decyzję zezwalającą na realizację inwestycji – zasada związania decyzją środowiskową (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, II OSK 710/11 z dnia 27 czerwca 2012 r.)
  6. Decyzja środowiskowa jest wymagana dla:

–           planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

–           planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia te są enumeratywnie uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019.1839 z dnia 26 września 2019)

7. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć:

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

8. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. O udziale społeczeństwa w postępowaniu pisałam już w artykule z 10 lutego 2019 r. pt.: „Udzielanie informacji o środowisku i udział społeczeństwa w ochronie środowiska” – zapraszam do lektury.

9. Stroną w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej jest podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

– przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

– działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

– działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2020 r., II OSK 3964/19 podjął próbę wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Są to okoliczności, które mogą wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Przy czym NSA zaznaczył, że chodzi o pewien element potencjalności, czyli o wystąpienie samej możliwości ograniczenia jej zagospodarowania.

Katarzyna Ludwichowska – radca prawny

Udostępnij w Social Media:

Share on facebook
Share on linkedin

Udostępnij w Social Media:

Na czym polegają dobre praktyki środowiskowe?

Tak jak przez ostatnie lata staraliśmy się zrozumieć i wypracować standardy biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR), tak obecnie zaistniała potrzeba, zrozumienia i wypracowania standardów biznesu odpowiedzialnego ekologicznie.

Czym jest sprzęt elektryczny i elektroniczny na gruncie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Postawione na wstępie pytanie jest fundamentalne dla tych przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności zajmują się produkcją lub dystrybucją wszelkiego rodzaju elektroniki. Jeżeli produkowany lub wprowadzany do obrotu towar jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym w rozumieniu ustawy, to automatycznie przedsiębiorca musi sprostać wielu obowiązkom wynikającym z tej ustawy, takim jak: zarejestrowanie w rejestrze BDO, zapewnienie poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, składanie rocznych sprawozdań czy uiszczanie opłaty produktowej.

Kilka słów o decyzji środowiskowej

W dniu 8 kwietnia 2021 r. wzięłam udział w Dniu Ochrony Środowiska organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – Oddział w Gdańsku i w Krakowie jako prelegent w panelu poświęconym obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Mając na uwadze zaproponowany temat nie można było nie poruszyć tematu decyzji środowiskowej.

Komentarze są wyłączone.

Na czym polegają dobre praktyki środowiskowe?

Tak jak przez ostatnie lata staraliśmy się zrozumieć i wypracować standardy biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR), tak obecnie zaistniała potrzeba, zrozumienia i wypracowania standardów biznesu odpowiedzialnego ekologicznie.

+48 606 457 080