OBSZARY DZIAŁANIA

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za szkody w środowisku:

 • świadczy pomoc prawną w sprawach dot. nałożenia administracyjnych kar pieniężnych;
 • podejmuje się spraw dot.: roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego oddziaływania na środowisko, za szkody ekologiczne;
 • podejmuje się spraw dot.: tzw. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządza analizy prawne w tym zakresie oraz prowadzi postępowania sądowe i administracyjne;
 • reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowiska oraz w sprawach o przywrócenie środowiska do stanu właściwego;
 • podejmuje się obrony w sprawach dot. wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku.
SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

Przedsiębiorca naruszający obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej. Wskazane reżimy prawne nie wykluczają się. Oznacza to, że na przedsiębiorcę mogą zostać nałożone sankcje w postaci administracyjnej kary pieniężnej, a dodatkowo może zostać na niego nałożona grzywna za wykroczenie, albo może zostać skazany za przestępstwo przeciwko środowisku. A jeżeli jego zachowanie wywołało szkody w środowisku, może zostać także zobowiązany do zapłaty odszkodowania w ramach odpowiedzialności cywilnej. Sankcje są dotkliwe, a działalność organów ścigania, jak i inspekcji ochrony środowiska w ostatnim czasie pokazuje, że stają się one także nieuniknione. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, którzy reprezentują przedsiębiorców w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, podejmą się obrony interesów przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym jak i karnym.

Jak wygląda standardowa kontrola inspekcji ochrony środowiska ?

Inspekcja ochrony środowiska prowadzi kontrolę w trybie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska. Kontrole bardzo często mają charakter interwencyjny, czyli są to kontrole przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W trakcie kontroli inspektorzy są uprawnieni w szczególności do wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, jak również na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach tych czynności coraz częściej są wykorzystywane nowoczesne technologie jak drony, czy fotopułapki. Inspektorzy często wspierają się biegłymi specjalistami z danej dziedziny np. biegłymi geodetami. Korzystają także z pomocy wyspecjalizowanych laboratoriów. W trakcie kontroli inspektorzy mogą wystąpić z żądaniem okazania dokumentów, w tym dokumentów finansowych i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, kontrola może trwać nawet kilka miesięcy, a na jej zakończenie sporządza się protokół z czynności kontrolnych. Kontrolowany podmiot może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi. Na podstawie ustaleń z kontroli inspekcja może udzielić zarządzań lub zaleceń pokontrolnych, może także wydać decyzję administracyjną nakładającą administracyjną karę pieniężną np. z tytułu zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego prawem zezwolenia. Inspekcja, w okolicznościach określonej sprawy może także wydać decyzję wstrzymującą prowadzenie działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność karna za szkody środowisku

Na skutek kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska może zostać wszczęte także postępowanie karne zmierzające do wyjaśnienia czy doszło do popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku. Kodeks karny typizuje kilka takich przestępstw. Są to:

 • Powodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach;
 • Zanieczyszczania wody, powietrza, powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w stopniu zagrażającym życiu lub zdrowiu człowieka lub powodującym istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach;
 • Nieodpowiednie składowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie, transportowanie, odzyskiwanie odpadów lub substancji w stopniu zagrażającym życiu lub zdrowiu człowieka lub powodującym obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym;
 • Brak dbałości o urządzenia ochronne takie jak: oczyszczalnie ścieków, filtry chroniące powietrze, urządzenia zabezpieczające przed hałasem;
 • Niszczy, poważne uszkodzenie lub istotne zmniejszenie wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu (np. obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego) lub obiektu (np. pomnika przyrody), powodując istotną szkodę;
 • Wznoszenie nowego lub powiększenie już istniejącego obiektu budowlanego, albo prowadzenie działalności gospodarczej, wbrew przepisom, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu.
+48 606 457 080