OBSZARY DZIAŁANIA

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i administracyjnej za szkody w środowisku:

  • świadczy pomoc prawną w sprawach dot. nałożenia administracyjnych kar pieniężnych;
  • podejmuje się spraw dot.: roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego oddziaływania na środowisko, za szkody ekologiczne;
  • podejmuje się spraw dot.: tzw. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządza analizy prawne w tym zakresie oraz prowadzi postępowania sądowe i administracyjne;
  • reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowiska oraz w sprawach o przywrócenie środowiska do stanu właściwego.
SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

Przedsiębiorca naruszający obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej. Wskazane reżimy prawne nie wykluczają się. Oznacza to, że na przedsiębiorcę mogą zostać nałożone sankcje w postaci administracyjnej kary pieniężnej, a dodatkowo może zostać na niego nałożona grzywna za wykroczenie, albo może zostać skazany za przestępstwo przeciwko środowisku. A jeżeli jego zachowanie wywołało szkody w środowisku, może zostać także zobowiązany do zapłaty odszkodowania w ramach odpowiedzialności cywilnej.

Sankcje są dotkliwe, a działalność organów ścigania, jak i inspekcji ochrony środowiska w ostatnim czasie pokazuje, że stają się one także nieuniknione.

Dlatego warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, którzy reprezentują przedsiębiorców w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, podejmą się obrony interesów przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym jak i karnym.

Jak wygląda standardowa kontrola inspekcji ochrony środowiska ?

Inspekcja ochrony środowiska prowadzi kontrolę w trybie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska. Kontrole bardzo często mają charakter interwencyjny, czyli są to kontrole przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W trakcie kontroli inspektorzy są uprawnieni w szczególności do wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, jak również na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach tych czynności coraz częściej są wykorzystywane nowoczesne technologie jak drony, czy fotopułapki. Inspektorzy często wspierają się biegłymi specjalistami z danej dziedziny np. biegłymi geodetami. Korzystają także z pomocy wyspecjalizowanych laboratoriów. W trakcie kontroli inspektorzy mogą wystąpić z żądaniem okazania dokumentów, w tym dokumentów finansowych i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, kontrola może trwać nawet kilka miesięcy, a na jej zakończenie sporządza się protokół z czynności kontrolnych. Kontrolowany podmiot może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.

Na podstawie ustaleń z kontroli inspekcja może udzielić zarządzań lub zaleceń pokontrolnych, może także wydać decyzję administracyjną nakładającą administracyjną karę pieniężną np. z tytułu zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego prawem zezwolenia. Inspekcja, w okolicznościach określonej sprawy może także wydać decyzję wstrzymującą prowadzenie działalności gospodarczej.
+48 606 457 080