Prawo ochrony środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. jest głównym aktem prawnym regulującym prawną ochronę najważniejszych zasobów środowiskowych. Na gruncie tej ustawy Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy też ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Prawnicy Kancelarii podejmują się:

  • reprezentacji prawnej w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach z zakresu ochrony środowiska;
  • asyście prawnej w postępowaniach o przeprowadzenie przeglądów ekologicznych;
  • reprezentacji prawnej w sporach dotyczących wykorzystywania w reklamie i w promocji obrazu dzikiej przyrody lub w sporach o tworzenie reklam i promocji naruszających zasady ochrony środowiska oraz zasadę zrównoważonego rozwoju;
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, np. w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, albo w w związku z ustanowieniem obszaru chronionego.