OBSZARY DZIAŁANIA

Prawo ochrony środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. jest głównym aktem prawnym regulującym prawną ochronę najważniejszych zasobów środowiskowych. Na gruncie tej ustawy Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy też ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Prawnicy Kancelarii podejmują się:

  • reprezentacji prawnej w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach z zakresu ochrony środowiska;
  • asyście prawnej w postępowaniach o przeprowadzenie przeglądów ekologicznych;
  • reprezentacji prawnej w sporach dotyczących wykorzystywania w reklamie i w promocji obrazu dzikiej przyrody lub w sporach o tworzenie reklam i promocji naruszających zasady ochrony środowiska oraz zasadę zrównoważonego rozwoju;
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, np. w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, albo w w związku z ustanowieniem obszaru chronionego.
SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

Czym jest prawo ochrony środowiska?

Prawo ochrony środowiska kompleksowo reguluje obowiązki prawne przedsiębiorcy związane z wykorzystywaniem środowiska w prowadzonej działalności gospodarczej. Znajomość tych przepisów staje się nierozłącznym elementem wielu aktywności biznesowych, podobnie jak znajomość prawa podatkowego, czy też rachunkowości. Pomoc prawnika – specjalisty z zakresu prawa ochrony środowiska z pewnością ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorcy w gąszczu skomplikowanych regulacji prawnych.

Jakie przepisy prawne regulują działania na rzecz ochrony środowiska?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest trzonem regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Wprowadza ona instrumenty ochrony powietrza, powierzchni ziemi, kopalin, roślin i zwierząt, ochrony przed hałasem, przed polami elektromagnetycznymi. Ustawa wprowadza cały system przeciwdziałania zanieczyszczeniom, który ma polegać na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii stanowiących zanieczyszczenia. Na ten system składają się przede wszystkim różnego rodzaje zezwolenia i opłaty środowiskowe, obowiązek spełnienia i przestrzegania wysokich wymagań technicznych dla różnego rodzaju instalacji, właściwa organizacja pracy.

Bardzo istotnym aktem prawnym dotyczącym kwestii środowiskowych jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z tą ustawą celem ochrony przyrody jest m.in. zachowanie różnorodności biologicznej, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie przyrody. Ustaw wprowadza formy ochrony przyrody takie jak przykładowo parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz reguluje zasady funkcjonowania na ich terenie.

Kolejną ważną regulacją z zakresu ochrony środowiska jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Istota zagadnienia dotyczącego gospodarowania odpadami sprowadza się do zrozumienia na czym polega hierarchia sposobów postępowania z odpadami, a następnie zdefiniowanie kiedy występuje wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, magazynowanie odpadów, a w konsekwencji kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, magazynowanie odpadów. Ustawa o odpadach reguluje zasady funkcjonowania bazy danych o odpadach (BDO) oraz zasady transportu odpadów.

Ustawodawca wprowadził jeszcze ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jest to bardzo ważny akt prawny dla tych przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje budowlane, gdyż na jej podstawie są wydane decyzje określające środowiskowe uwarunkowania realizacja przedsięwzięcia. Ustawa wprowadza także instytucję oceny oddziaływania na środowisko, która jest bardzo ważnym elementem ochrony prewencyjnej środowiska. Ponadto, zgodnie z ustawą każdy z nas ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach w niej określonych.

Wyżej wskazane akty prawne to bardzo ważne, a może nawet najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Nie stanowią jednak wyczerpującego katalogu, na który składa się także szereg mniejszych ustaw, mnóstwo rozporządzeń wykonawczych oraz liczne akty prawa miejscowego.

Obowiązki przedsiębiorcy na gruncie prawa ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków, takich jak przykładowo, prowadzenie BDO (Baza Danych o Odpadach), zgłaszanie odpowiednich informacji i obowiązek raportowania do KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), sporządzania sprawozdań i uiszczanie opłat środowiskowych, legitymowanie się stosownymi zezwoleniami np. zezwoleniem na zbieranie i przetwarzania odpadów, pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W związku z tym, rzetelne i profesjonalne prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga wsparcia ze strony nie tylko dobrego audytora środowiskowego, ale i prawnika-specjalisty z zakresu prawa ochrony środowiska.

Pomocy prawna w postępowaniach środowiskowych oferowana przez Kancelarię polega na reprezentowaniu przedsiębiorców wobec organów środowiskowych, analizie stanów faktycznych i składaniu stosownych pism w toku postępowania, bieżącym monitorowaniu postępowań środowiskowych i utrzymywaniu kontaktu z urzędnikami odpowiedzialnymi za sprawę, składanie odwołań od niepomyślnych decyzji administracyjnych do organu II instancji.
+48 606 457 080