Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych mających za przedmiot ocenę oddziaływania planowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia stanowi wstępny etap do pozyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.