OBSZARY DZIAŁANIA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych mających za przedmiot ocenę oddziaływania planowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia stanowi wstępny etap do pozyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

Kiedy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Szczegółowa klasyfikacja przedsięwzięć mogących zawsze, albo tylko potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest swego rodzaju prejudykatem dla dalszych decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym, i tak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana przed uzyskaniem m.in.:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia;
 • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód;
 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;
 • pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów.

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)?

Zasadniczo w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor powinien przedstawić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest natomiast składana wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie należy do grupy tych które zawsze znacząco mogą oddziaływać na środowisko, ale inwestor a priori wystąpił o ustalenie zakresu raportu.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się także do wniosku o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko

Wydanie decyzji środowiskowej często jest poprzedzone oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia m.in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

 • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 • dostępność do złóż kopalin;

Ponadto, przeprowadza się analizę ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych. Weryfikuje się także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

+48 606 457 080