Ku pamięci! Nadszedł czas sprawozdawczy w ochronie środowiska

28 stycznia 2024 r.

  • Do 29 lutego 2024 r. – każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych lub innych substancji jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach raportu na temat emisji za rok poprzedni – podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

  • Do 15 marca 2024 r. – podmiot zobowiązany składa właściwemu marszałkowi województwa sprawozdanie za rok 2023 r. o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi – podstawa prawna – art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach.

  • Do 15 marca 2024 r. – organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego składa właściwemu marszałkowi województwa sprawozdanie z 2023 r. o:
  1. wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, zawierające firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe;
  2. masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu;
  3. osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  4. przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości osiągniętego przychodu netto.

podstawa prawna – art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

  • Do 15 marca 2024 r. – podmiot zobowiązany składa właściwemu marszałkowi województwa sprawozdanie za 2023 r. o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – podstaw prawna – art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do 31 marca 2024 r. – podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do złożenia marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane niezbędne do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie środowiska oraz wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ustalone opłaty należy uiścić także do dnia 31 marca 2024 r. – podstawa prawna: art. 285 i 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Katarzyna Ludwichowska -radca prawna

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej w zakresie prawa ochrony środowiska, zapraszamy do kontaktu: kancelaria@ludwichowska.pl

Udostępnij w Social Media:

Na czym polegają dobre praktyki środowiskowe?

Tak jak przez ostatnie lata staraliśmy się zrozumieć i wypracować standardy biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR), tak obecnie zaistniała potrzeba, zrozumienia i wypracowania standardów biznesu odpowiedzialnego ekologicznie.

Czym jest sprzęt elektryczny i elektroniczny na gruncie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Postawione na wstępie pytanie jest fundamentalne dla tych przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności zajmują się produkcją lub dystrybucją wszelkiego rodzaju elektroniki. Jeżeli produkowany lub wprowadzany do obrotu towar jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym w rozumieniu ustawy, to automatycznie przedsiębiorca musi sprostać wielu obowiązkom wynikającym z tej ustawy, takim jak: zarejestrowanie w rejestrze BDO, zapewnienie poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, składanie rocznych sprawozdań czy uiszczanie opłaty produktowej.

Kilka słów o decyzji środowiskowej

W dniu 8 kwietnia 2021 r. wzięłam udział w Dniu Ochrony Środowiska organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – Oddział w Gdańsku i w Krakowie jako prelegent w panelu poświęconym obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Mając na uwadze zaproponowany temat nie można było nie poruszyć tematu decyzji środowiskowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na czym polegają dobre praktyki środowiskowe?

Tak jak przez ostatnie lata staraliśmy się zrozumieć i wypracować standardy biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR), tak obecnie zaistniała potrzeba, zrozumienia i wypracowania standardów biznesu odpowiedzialnego ekologicznie.

+48 606 457 080