OBSZARY DZIAŁANIA

Gospodarka odpadami

Prawo odpadowe jest częścią prawa ochrony środowiska. W tym zakresie Kancelaria:

  • przeprowadza analizy prawne na gruncie ustawy o odpadach w kwestiach odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami;
  • prowadzi postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne mające za przedmiot pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
  • wspiera przedsiębiorców w realizacji obowiązków wynikających z funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO;
  • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

Co to jest gospodarowanie odpadami?

Przez gospodarowanie odpadów rozumie się zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarowanie odpadami wymaga uzyskania szeregu zezwoleń administracyjnych: zezwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zezwolenia na magazynowanie odpadów.

Jakie są zasady gospodarki odpadami?

1. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

2. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która stanowi, że w pierwszej kolejności:

  • zapobiega się powstawaniu odpadów, jeżeli to jest niemożliwe
  • przygotowuje się odpady do ponownego użycia; następnie
  • stosuje recykling, lub
  • inne procesy odzysku, gdy to jest niemożliwe
  • unieszkodliwia się odpady.

3. Zasada bliskości, która oznacza, że odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania.

4. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

5. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

6. Odpady są zbierane w sposób selektywny.

7. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

8. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

9. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

+48 606 457 080