OBSZARY DZIAŁANIA

Szkolenia

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają cykliczne szkolenia otwarte. Oferta szkoleniowa jest skierowana do przedsiębiorców i ich pracowników oraz współpracowników w spółkach prawa handlowego oraz pracowników organów administracji publicznej. Obecnie tematyka szkoleń jest następująca:

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy planuję inwestycje budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo już są w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania takiej decyzji. Szkolenie zmierza do przybliżenia w szczególności obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy w ramach postępowania środowiskowego, trudności z jakimi może się zmierzyć w związku z udziałem społeczeństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Szkolenie przybliży w jaki sposób zaplanować inwestycję pod kątem administracyjnym.

Program szkolenia:

 • Scharakteryzowanie inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę albo zgłoszenia właściwemu organowi;
 • Omówienie definicji inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Scharakteryzowanie decyzja środowiskowej wydawanej na potrzeby inwestycji budowlanej;
 • Omówienie procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowej, w tym postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
 • Omówienie zakresu raportu środowiskowego;
 • Udział społeczeństwa z procedurze wydania decyzji środowiskowej;
 • Wybrane aspekty prawno-administracyjne inwestycji w odnawialne źródła energii.

Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT

Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani pozyskać pozwolenie zintegrowane, albo są adresatami takiego pozwolenia, które wymaga jednak przeglądu i dostosowania do konkluzji BAT.

Program szkolenia:

 • Omówienie idee zintegrowanego podejścia;
 • Podstawowe pojęcia: zanieczyszczenie, instalacja, tytuł prawny do instalacji, BAT’y BREF’y);
 • Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych;
 • Przegląd i dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT;
 • Cofnięcie,wygaszenia i zmiany pozwoleń zintegrowanych.

Obowiązki przedsiębiorcy na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska

Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców i zmierza do wyjaśnienia i usystematyzowania obowiązków administracyjnoprawnych przedsiębiorców wynikających z faktu korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostanie omówione zagadnienie pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia:

 • Omówienie źródeł prawa, z których wynikają obowiązki dla przedsiębiorcy;
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska (opłata emisyjna, opłata produktowa, opłata recyklingowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wycinkę drzew i krzewów)
 • Omówienie przesłanek i procedur nakładania opłat za korzystanie ze środowiska oraz konsekwencji ich nieuiszczania;
 • Omówienie pojęcia korzystanie ze środowiska i zdefiniowanie przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska;
 • Scharakteryzowanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń na wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 • Omówienie postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
SKONTAKTUJ SIĘ

Kontakt w sprawie szkoleń

+48 606 457 080