OBSZARY DZIAŁANIA

Zagospodarowanie przestrzenne

Działalność Kancelaria w tematyce zagospodarowania przestrzennego skupia się na:

 • reprezentacji przedsiębiorców i osób indywidualnych w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi i o wykup w związku z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi i o wykup w związku z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób na skutek wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu związanych z lokalizacją  lotniczego urządzenia naziemnego i powierzchni ograniczających zabudowę;
 • prowadzeniu spraw o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzeniu spraw związanych z ustaleniem opłat planistycznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości;
 • podejmowaniu postępowań sądowoadministracyjnych dotyczących unieważnienia uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:

 • wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
 • walory architektoniczne i krajobrazowe;
 • wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami,
 • walory ekonomiczne przestrzeni;
 • prawo własności;
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • potrzeby interesu publicznego;
 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
 • potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Co to jest inwestycja celu publicznego?

Inwestycja celu publicznego zmierza do realizacji celów określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które polegają m.in. na:

 • realizacji dróg publicznych, dróg rowerowych i dróg wodnych,
 • budowie i utrzymaniu linii kolejowych;
 • budowie i eksploatacji lotnisk, urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego;
 • budowie i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
 • budowie oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • ochronie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
 • budowie/przebudowie publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych, placy, parków, promenad, bulwarów
+48 606 457 080