OBSZARY DZIAŁANIA

Prawo wodne

W zakresie specjalizacji poświęconej prawu wodnemu Kancelaria prowadzi:

 • sprawy dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych, składania zgłoszeń wodnoprawnych i podejmuje się asysty prawnej w zakresie ocen wodnoprawnych;
 • sprawy dot. opłat za usługi wodne i składa reklamacje od naliczanych opłat;
 • analizy prawne stosunków własnościowych gruntów pokrytych wodami;
 • asystę prawną w procesach inwestycyjnych  dot. urządzeń wodnych;
 • sprawy o roszczenia odszkodowawczych za zalanie gruntów, utratę wartości nieruchomości
 • sprawy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia korzystania lub zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem na skutek wprowadzonych zmian w aktach prawa miejscowego.
SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami aby nasi prawnicy mogli zapoznać się z Twoją sprawą.

Na czym polega prawo wodne?

Prawo wodne jest to zbiór przepisów prawa dotyczących gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Co to jest urządzenie wodne?

Przez urządzenie wodne rozumie się budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
 • stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Zasadniczo pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
+48 606 457 080