9 lutego 2024

Odpowiedzialność prawna za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów i zestawienia informacji w zakresie korzystania ze środowiska

Czym innym jest ewidencja odpadów, a czym innym zestawienie informacji na temat korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Inaczej także kształtuje się kwestia odpowiedzialności za brak wskazanej dokumentacji lub jej nierzetelność.
25 czerwca 2023

Produkt uboczny jako element koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego

Uznanie towaru lub substancji za produkt uboczny wpisuje się doskonale w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncepcja ta polega na promowaniu optymalnego wykorzystywani materiałów i substancji.
12 lutego 2020

Po co nam BDO?

Celem gospodarki odpadami jest kontrolowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Dążenie do tego, aby jak najwięcej odpadów było poddawanych procesom przygotowywania do kolejnego użytku, czy też recyclingu, oraz aby zbieranie i przetwarzanie odpadów odbywało się z poszanowaniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
+48 606 457 080