Czystość i porządek w gminie

Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku nie tylko na same gminy, ale także na przedsiębiorców oraz osoby fizyczne – indywidualnych właścicieli nieruchomości. Dlatego też, Kancelaria oferuje wsparcie prawne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz dla schronisk dla bezdomnych zwierząt, jak również kieruje swoje usługi wobec osób fizycznych w sprawach dotyczących nałożenia kar administracyjnych czy też pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za nieprzestrzegania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.