17 kwietnia 2024

Stwierdzenie nieważności zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Definicja instalacji, zawarta w ustawie Prawo ochrony środowiska, nie jest jednoznaczna, a jej interpretacja wymaga zebrania szerokiego materiału dowodowego, a czasami przeprowadzenia analizy całego procesu produkcyjnego, dlatego nie można błędu popełnionego przy kwalifikacji przedsięwzięcia jako instalacja uznać za rażące naruszenie oczywistych przepisów prawa.
9 lutego 2024

Odpowiedzialność prawna za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów i zestawienia informacji w zakresie korzystania ze środowiska

Czym innym jest ewidencja odpadów, a czym innym zestawienie informacji na temat korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Inaczej także kształtuje się kwestia odpowiedzialności za brak wskazanej dokumentacji lub jej nierzetelność.
2 maja 2021

Kilka słów o decyzji środowiskowej

W dniu 8 kwietnia 2021 r. wzięłam udział w Dniu Ochrony Środowiska organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – Oddział w Gdańsku i w Krakowie jako prelegent w panelu poświęconym obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Mając na uwadze zaproponowany temat nie można było nie poruszyć tematu decyzji środowiskowej.
12 września 2020

Idea zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom

Pozwolenie zintegrowane jest jednym z najbardziej obszernych i skomplikowanych decyzji administracyjnych. Zarówno opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jak również sama procedura jego wydawania wymaga ścisłej współpracy prawników i specjalistów z danej gałęzi przemysłu czy też z rolnictwa.
30 sierpnia 2020

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?

Z raportu NIK opracowanego w 2014 r. wynika, że organy władzy publicznej działają nieskutecznie w sferze ochrony powietrza, nie zapewniając dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami jego zanieczyszczenia. Co prawda w kwietniu 2017 Rada Ministrów przyjęła tzw. Program pt.: „Czyste powietrze”, jednak na jego ewentualne efekty należy jeszcze trochę poczekać.
26 marca 2020

Likwidacja szkody ekologicznej – małe case study

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku może mieć trzy wymiary: administracyjny, cywilny i karny. Żadne z tych reżimów odpowiedzialności nie wykluczają się. Można jeden podmiot pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej jednocześnie, jeżeli tylko okoliczności indywidualnej sprawy to uzasadniają.
12 lutego 2020

Po co nam BDO?

Celem gospodarki odpadami jest kontrolowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Dążenie do tego, aby jak najwięcej odpadów było poddawanych procesom przygotowywania do kolejnego użytku, czy też recyclingu, oraz aby zbieranie i przetwarzanie odpadów odbywało się z poszanowaniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
8 września 2019

Jak dochodzić rekompensat za ograniczenie prawa własności w związku z ochroną środowiska?

Święte prawo własności w zderzeniu z prawem ochrony środowiska może być na różne sposoby ograniczane, gdyż sprawą nadrzędną w wielu przypadkach jest ochrona środowiska. Jednak w ślad za każdym ograniczeniem prawa własności musi iść gwarancja rekompensaty.
6 lutego 2019

Udostępnianie informacji o środowisku

Prawo do uzyskania kompletnej i rzetelnej informacji na temat stanu środowiska jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Bez tej gwarancji, prawo społeczeństwa do udziału w życiu publicznym byłoby znacznie ograniczone. Prawo do informacji, w tym informacji o środowisku, stanowi elementarne uprawnienia społeczeństwa w ochronie środowiska. Zasadą jest, że każdy z nas ma prawo do złożenia zapytania o udzielenie informacji na temat środowiska, bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu prawnego, czy faktycznego w pozyskaniu takiej informacji.
+48 606 457 080